Wybrane projekty:

 • Opracowaliśmy dla Urzędu Zamówień Publicznych założenia do ustawy oraz projekt ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Opracowaliśmy dla Urzędu Zamówień Publicznych publikacje książkowe:        

1. Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego zamówień publicznych w okresie od 1999 do 2005 r., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006.

2. Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzecznictwa zespołów arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006.

3. Poradnik dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne na rynku polskim i rynkach wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006.

4. Praktyczny poradnik dla korzystających z wzorcowej dokumentacji przetragowej i wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006.

 • Opracowaliśmy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt ustawy nowelizującej ustawy Prawo zamówień publicznych, o koncesji na roboty budowlane i usługi, o partnerstwie publiczno-prywatnym.
 • Opracowaliśmy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt ustawy nowelizującej ustawy Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.
 • Opracowaliśmy dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Ekspertyzę pn. Propozycje dotyczące elektronicznych zamówień publicznych oraz centralizacji zamówień w Polsce.
 • Opracowaliśmy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. Taryfikator).
 • Opracowaliśmy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Analizę prawną w zakresie oceny zgodności postanowień umowy pożyczki zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju a Rządem RP ze wspólnotowym i krajowym prawem zamówień publicznych oraz Wytycznymi horyzontalnymi i programowymi w sprawie kwalifikowalności wydatków.
 • Opracowaliśmy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ekspertyzę prawną w sprawie wpływu uznawania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie budownictwa w poszczególnych państwach członkowskich UE na realizację zamówień publicznych w państwach UE.
 • Zapewniliśmy na zlecenie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli obsługę prawną m.in.: procesu inwestycyjnego dla projektu „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku znajdującego się przy Rue Stevin 139 w Brukseli”.
 • Przygotowaliśmy dla m.st. Warszawy postępowanie na wybór doradcy strategicznego w zakresie przygotowania do realizacji przedsięwzięć z udziałem podmiotów prywatnych oraz nadzoru nad ich realizacją (tzw. Doradca PPP), oraz doradzaliśmy w jego trakcie.
 • Przeprowadziliśmy kontrolę ponad 500 postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE, na zlecenie m.in.: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Wykonywane przez nas czynności kontrolne obejmowały m.in. przeprowadzenie kontroli w siedzibie podmiotu kontrolowanego, sporządzenie informacji pokontrolnych, zaleceń pokontrolnych, oraz projektów decyzji administracyjnych.
 • Przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób m.in. pracowników Poczty Polskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Telewizji Polskiej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Fundacji Fundusz Współpracy, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.