Wybrane publikacje:

 • G. Wicik, P. Wiśniewski, Komentarz do Prawa zamówień publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • A. Kurowska, M. Sarnowski, G. Wicik, P. Wiśniewski, Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzecznictwa zespołów arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006.
 • M. Lemke, D. Piasta, G. Wicik, P. Wiśniewski, Poradnik dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne na rynku polskim i rynkach wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006.
 • P. Wiśniewski, G. Wicik, Aukcja elektroniczna - propozycja rozwiązań prawnych dla polskiego systemu zamówień publicznych, Przegląd Legislacyjny nr 1(41)2004.
 • A. Kurowska, Odrzucenie oferty w bieżącej praktyce udzielania zamówień publicznych; Księga konferencyjna - Konferencja Naukowa „Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych", grudzień 2008.
 • A. Kurowska, Racjonalny dobór kryteriów oceny ofert w świetle art. 53 dyrektywy 2004/18/WE, Księga konferencyjna - Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej, czerwiec 2010.
 • A. Kurowska, Promowanie innowacji w zamówieniach publicznych – przegląd instrumentów prawnych dyrektywy 2004/18/WE; Księga konferencyjna (cz. II) IV Konferencja Naukowa ,,Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne”, czerwiec 2011.
 • A. Kurowska, Postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą jako środek korygujący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Księga Konferencyjna VI Konferencja Naukowa ,,Kontrola zamówień publicznych”; Wrocław 17-18 czerwca 2013.
 • P. Wiśniewski, Środki ochrony prawnej cz. 1, Przetargi Publiczne nr 5/2016.
 • P. Wiśniewski, Środki ochrony prawnej cz. 2, Przetargi Publiczne nr 6/2016.
 • P. Wiśniewski, Prawo opcji w zamówieniach cz. 1, Przetargi Publiczne nr 11/2016.
 • P. Wiśniewski, Prawo opcji w zamówieniach cz. 2, Przetargi Publiczne nr 12/2016.
 • P. Wiśniewski, Opis prawa opcji, Zamawiający nr 22 (marzec-kwiecień 2017).